Buurtlink
Maak een keuze uit wat je wilt toevoegen
Stel buurtgenoten op de hoogte van activiteiten aankondigingen en evenementen
Heb je spullen te koop, gratis op te halen of ben je naar iets op zoek
Deel beelden uit de buurt van je favoriete plekken, monumenten of bezienswaardigheden
Deel verhalen uit de buurt over evenementen, historie of bijzondere bewoners
Roep de buurt op om een mening te geven of een stelling, klacht, opinies of meldingen
Schakel je buurtgenoten in voor hulp bij verloren voorwerpen, huishoudelijke zaken of klusjes
Ga een gesprek aan met je buurtgenoten
1. Plaats jouw kalender in de buurt
2. Waar vindt het plaats?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Plaats jouw vraag of aanbod in de buurt
2. Wat is de locatie?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Deel je foto of video
1. Vertel je verhaal
1. Deel je oproep met de buurt
1. Deel je hulpvraag met de buurt
2. Plaats het in de buurt
1. Stuur een bericht aan je buren
2. Plaats het in de buurt
Thumb 1394109

Verhalen / Ervaringen van

Drechtje spreekt.. Levend kieskompas en antwoorden enquête

Over een drietal onderwerpen mochten de partijen hun mening kenbaar maken. Namelijk erfgoed, participatie en groen. Drechtje is blij en stiekem ook een beetje trots, dat alle partijen de uitnodiging om zich te laten horen hebben aangenomen. In dit nummer komen de zeven partijen op volgorde van de kieslijst aan het woord.

Verder vindt Drechtje de politici wel heel gedreven campagne voeren in de aanloop naar deze gemeenteraadsverkiezingen. Twee weken geleden, bij de start van de campagne, trakteerde Koning Winter de kleumende kandidaten en ondersteuners op matige vorst met gevoelstemperaturen van min twintig. Pamfletten van de stapel halen en in brievenbussen stoppen was met handschoenen onmogelijk. Zonder handschoenen hadden de dappere bezorgers al na tien blaadjes bevroren vingers. Flyeren op de pleinen was heel ondankbaar zonder enig publiek. De weinigen, die zich buiten waagden, renden in winterjassen, shawls en oorwarmers gehuld de winkels binnen. Een enkeling liet nog even weten de in dunne, plastic jasjes gehulde partijvertegenwoordigers heel dapper te vinden, om daarna snel door te lopen.
Dan dit laatste weekend voor de verkiezingen. Weer lieten de weergoden merken zich niets aan te trekken van politiek. Zaterdag was de dag voor het live Kieskompas. Ondanks een gevoelstemperatuur van min tien door een snijdende noordoostenwind was compleet politiek Ouder-Amstel ’s ochtends verzameld in het Dorpshuis in Duivendrecht. Omdat daar geen publiek op af kwam, werd het presenteren van de meningen over de stellingen van het Kieskompas toch naar buiten op het plein verplaatst. De politieke markt werd ook deels verplaats, wat tot aardige taferelen leidde.

‘Jullie poster hangt te dicht op die van ons’ hoorde Drechtje op enig moment zeggen. Hoe klein kan lokale politiek soms toch zijn.

De windvlagen bliezen de banieren van de VVD en D66 omver en zette het bord van het CDA op zijn kop. 'Zou dit een voorbode van de uitslag zijn?', grapte één van de omstanders naar Drechtje .
Ook al was het op het Dorpsplein niet erg druk, de aanwezigheid van de burgemeester en de inzet van de ambtenaren verdienen alle lof.
Samengevat, ondanks de snijdende kou, vond Drechtje het een geslaagde ochtend. 
En nu op naar de antwoorden!

Erfgoed
- De 50 jarige Bijlmermeer krijgt voor laatste hoogbouwflats status van beschermd gemeentelijk stadsgezicht.
Maakt u zich hard om de Rijksstraatweg in Duivendrecht, als allee met alle architectuur van de 20e eeuw in 2018, ook gemeentelijk beschermd dorpsgezicht te maken?

CDA
- Een door de Raad benoemde commissie doet voorstellen voor aanwijzing voor gemeentelijk erfgoed. De ‘politiek’ is nu niet aan zet. Een hele straat tot beschermd gezicht aanmerken heeft consequenties. Het CDA vindt goede inspraak van belang en wensen van bewoners vooraf noodzakelijk, alvorens een dergelijk besluit kan worden genomen. VVD- 
Initiatiefnemers van projecten die leiden tot verandering in het dorpsgezicht zijn door de nieuwe Omgevingswet al verplicht om draagvlak te creëren onder inwoners. Vraag is of we dit met extra regels moeten vastleggen. Misschien moeten juist de flats uit Duivendrecht als beschermd dorpsgezicht worden aangemerkt, aangezien dit ook originele Bijlmerflats zijn.D66
- De woningen aan de Rijksstraatweg zijn bijzonder en mooi. D66 heeft zich de afgelopen periode daarom al sterk gemaakt dat enkele panden zijn aangewezen als een gemeentelijk monument. Voor de gehele Rijksstraatweg wil D66 dat een beeldkwaliteitsplan wordt opgesteld. Hiermee kan de uitstraling van deze karakteristieke bebouwing worden bewaard. 


PvdA
- De kenmerken van onze gemeente moeten we koesteren. De Rijksstraatweg is een unieke en een bijzondere weg te noemen. Het was eens een van belangrijkste verbindingswegen in de regio. Het is ook een unieke plek/weg, samen met het Weitjespark, de boerderijen en de kerk. Het geeft Duiendrecht haar identiteit. Derhalve zijn wij het er mee eens dat de Rijksstraatweg ‘beschermd’ dorpsgezicht zou moeten zijn, als tegenwicht tegen de verdere stedelijke ontwikkelingen.OA-A
- Ouder-Amstel Anders vindt dat niet alleen de Rijksstraatweg beschermd dorpsgezicht wordt. Wij denken dat er meerdere straten plekken in onze gemeente daarvoor aangewezen kunnen worden. Wij zijn voor het behoud van het Dorpse karakter in de gehele gemeente. Je staat als politieke partij voor heel Ouder-Amstel.GL
- Ouder-Amstel is rijk aan cultureel erfgoed, dat wij willen koesteren en tonen. De komende collegeperiode rondt de gemeente de inventarisatie van het bouwkundige en materiële erfgoed af door het opstellen van een gemeentelijk erfgoedregister. Daarna zou er ruimte kunnen zijn voor het bespreken van meerdere gemeentelijk beschermde dorpsgezichten. NB
- Natuurlijk Belang ‘Mee Eens’. In de zeventiger jaren is een deel van de bebouwing aan de Rijksstraatweg gesloopt voor het station. Desondanks hebben wij, met de Urbanuskerk, de beide boerderijen, het pand van Lotgenoten en woningen van het begin van de twintigste eeuw unieke lintbebouwing.
Dit moet beschermd blijven!

Participatie
- Participatie wordt door Duivendrechtse inwoners heel erg belangrijk gevonden. Het is zaak de Duivendrechtse inwoners daarom goed te betrekken bij veranderingen in hun leef- en woonomgeving. Hoe denkt u de serieuze reacties van de inwoners te ontlokken?

CDA
- Gemeentelijke inspraak op ‘papier’ geregeld, maar dat vinden wij niet genoeg. Het CDA is net als u voor goede en serieuze inspraak. De vorm waarin ligt vooral aan het onderwerp en wie je wilt betrekken. Onze kernbegrippen bij inspraak zijn tijdig, serieus, betrokken en samen een goede oplossing willen bereiken.VVD
Als VVD zetten wij graag alle mogelijkheden in, formeel en informeel. In navolging van De Luizenmoeder introduceren wij ook graag de participizza: stimuleren om te participeren.D66
- Voor D66 is participatie vanzelfsprekend. Enquêtes hebben een goed bereik maar de dialoog is minstens zo belangrijk. Om de reacties van inwoners te weten kunnen alle manieren worden ingezet afhankelijk van het onderwerp. D66 wil dat de gemeente de communicatie met inwoners verder verbetert.PvdA
- De PvdA is voorstander - en dit geldt voor alle inwoners van Ouder-Amstel, dus ook voor de inwoners van Duivendrecht - dat bij verandering in de leef- en woonomgeving inwoners betrokken worden door inzet van laagdrempelige inspraak en brainstormavonden.

OA-A- 
Wij denken serieuze reacties van inwoners in de gemeente te krijgen door persoonlijk met de inwoners in gesprek te gaan. Dit hebben wij de afgelopen jaren al gedaan. De dialoog werkt het best in persoonlijk contact. Dan kun je in de raad goed verwoorden wat er onder de inwoners leeft. Je bent tenslotte een politieke partij voor de gehele gemeente.

GL- 
GroenLinks wil dat mensen mee kunnen praten over de beslissingen die hen raken. Daarbij moet extra aandacht komen voor eerlijke vertegenwoordiging. Sommige gemeentes hebben geëxperimenteerd met manieren om mondige en minder mondige inwoners te betrekken. Ouder-Amstel kan leren van wat daar werkt, en deze manieren ook hier toepassen. NB- 
Via laagdrempelige inspraak-en brainstorm avonden. Maar Natuurlijk Belang vindt het erg belangrijk dat vooraf door het College wordt vastgesteld in hoeverre eventuele uitkomsten van deze sessie in de definitieve besluitvorming worden meegenomen. Dan is er echt sprake van échte inbreng. Zo niet dan is er sprake van een fopspeen.

Groen
- Duivendrecht is een groen pareltje in een groot stedelijk gebied met veel verkeer in, om en over ons heen. Als politieke partij maken wij ons wel/niet sterk voor behoud en onderhoud van het groen.

CDA
- Goed onderhouden groen vindt het CDA belangrijk, maar bouwen van voldoende woningen eveneens. Daar hebben Duivendrechters ook belang bij. Met hen willen wij prioriteit aan beide geven. Een groen en herkenbaar dorp en verantwoord bouwen voor de behoefte. Het is niet of/of maar en/en. Daarover gaan wij graag in gesprek.

VVD
- De VVD wil bouwen waar het kan, maar wat groen is, moet groen blijven. Sterker nog, binnen de financiële kaders, vindt de VVD dat we het groene karakter moeten versterken, het moet meer dan ooit het gevoel van ‘thuiskomen’ oproepen.

D66-
D66 vindt het cruciaal dat we de bestaande groene ruimte in Duivendrecht behouden en het goed wordt onderhouden. De combinatie van stedelijkheid en een rustige en groene omgeving maakt Duivendrecht een fijn dorp om te wonen. D66 wil investeren om de overlast van het verkeer te verminderen.

PvdA
- De PvdA vindt het groene karakter van Ouder-Amstel super belangrijk. Daarbij hoort ook het stimuleren van de biodiversiteit. Het draagt bij aan het unieke leefklimaat in onze gemeente. Het groene karakter van Duivendrecht moet absoluut worden behouden en verder worden versterkt. Het is een rustpunt in een verstedelijkte omgeving

OA-A
Groen behouden in onze gemeente is voor ons van groot belang. Niet alleen Duivendrecht als groene oase tussen Amsterdam. Maar ook het groen in Ouderkerk en de Waver moet zoveel mogelijk behouden worden. Tenslotte ben je een politieke partij voor de gehele gemeente en niet alleen voor Duivendrecht!

GL
- Groen zit bij GroenLinks in de naam. Wij willen groene woonomgevingen, betere luchtkwaliteit, spelen in het groen, behoud en onderhoud van ons prachtige groen, energieneutrale en aardgasvrije huizen, ruim baan voor fietsers en voetgangers, onze wijken rainproof, biodiversiteit voor de bijen, een ambitieus en werkend afvalbeleid etc etc. NB
- Natuurlijk Belang wil het dorpse karakter zover dit nog aanwezig is behouden.
Daar hoort van nature veel groen bij. Het Weitjespark hebben wij kunnen redden door tegen het verkeerd uitgevoerde beleid actie te voeren. Indien weer een groenzone wordt aangetast moeten alle middelen aangewend worden om dit tegen te gaan!

Voor de nieuwsbriefversie surf naar : https://www.webklik.nl/user_files/2010_05/135288/Drechtje/180317_Drechtje_spreekt_Levend_kieskompas_en_antwoorden_enquete_verkiezingen.pdf

Reageer als eerste