Buurtlink
Maak een keuze uit wat je wilt toevoegen
Stel buurtgenoten op de hoogte van activiteiten aankondigingen en evenementen
Heb je spullen te koop, gratis op te halen of ben je naar iets op zoek
Deel beelden uit de buurt van je favoriete plekken, monumenten of bezienswaardigheden
Deel verhalen uit de buurt over evenementen, historie of bijzondere bewoners
Roep de buurt op om een mening te geven of een stelling, klacht, opinies of meldingen
Schakel je buurtgenoten in voor hulp bij verloren voorwerpen, huishoudelijke zaken of klusjes
Ga een gesprek aan met je buurtgenoten
1. Plaats jouw kalender in de buurt
2. Waar vindt het plaats?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Plaats jouw vraag of aanbod in de buurt
2. Wat is de locatie?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Deel je foto of video
1. Vertel je verhaal
1. Deel je oproep met de buurt
1. Deel je hulpvraag met de buurt
2. Plaats het in de buurt
1. Stuur een bericht aan je buren
2. Plaats het in de buurt
Thumb soeverijn 20en 20vrij

Verhalen / Verslag van

Persbericht liever minder vluchtelingen in Hilversum

Leugens van Pieter Broertjes !

bron ; https://www.facebook.com/groups/765521393593090/permalink/837223543089541/

Persbericht Actiegroep ,,liever iets minder vluchtelingen in Hilversum’’

Dit ingezonden artikel heeft als doel u als lezer op de hoogte te brengen van het bestaan van onze actiegroep, onze standpunten te delen en de gebeurtenissen in de regio aangaande de opvang van vluchtelingen openbaar te maken. De berichtgeving in de media schiet wat ons betreft ernstig te kort en de beslissingen van de bestuurders zijn discutabel. Wij hopen via deze weg zo veel mogelijk mensen te bereiken.

Wij zijn als actiegroep voorstander van de opvang van oorlogsvluchtelingen, mits gelijkmatig verdeeld over de Provincie en de regio’s. Ons standpunt is dat kleinschalige opvanglocaties voor zowel vluchtelingen als omwonenden de beste oplossing zijn. Dit standpunt wordt door verscheidene studies en professionals onderbouwd. Opvang op kleine schaal biedt de grootste kans op succesvolle deelname aan de Nederlandse samenleving, en houdt de situatie beheersbaar. Wij distantiëren ons van iedere vorm van racisme.

Wij doen de volgende oproep aan de burgers/inwoners van de Gemeente Hilversum. Vrijdag 4 maart om 19.30 uur zullen wij een stille tocht organiseren om de democratie, die de laatste maanden buitenspel gezet is in Hilversum, symbolisch te begraven. Door middel van deze tocht eisen wij van de bestuurders in de regio, dat zij in de toekomst deze democratie niet meer zonder ook maar enige reden buitenspel zullen zetten. Wij vragen u hierbij deel te nemen aan dit vreedzame protest.

Een van de eerste ontwikkelingen was dat er door een aantal mensen, o.a. Mevr. Degenhart en Loco Burgemeester Jeager in september kenbaar gemaakt is dat Hilversum 1500/1600 vluchtelingen en asielzoekers op zou kunnen vangen. De burgemeester heeft dit naderhand in een interview op televisie bevestigd. Even later werd zelfs over 1800 opvangplekken gesproken. Op het moment dat de bestuurders in Hilversum dit zeiden, was er sprake van een totaal van 2000/2500 opvangplekken in de gehele provincie Noord-Holland. De Provincie Noord-Holland heeft 5 veiligheidregio’s. De veiligheidsregio waar Hilversum onder valt zou in het geval van een gelijkmatige verdeling 400/500 vluchtelingen opvangen om aan zijn verplichtingen te voldoen.

Door de toenemende stroom van vluchtelingen en asielzoekers is dit aantal opgeschaald naar 5000 vluchtelingen per Provincie, 1000 in deze regio. Inmiddels wordt er zonder inspraak van en overleg met de burgers, achter de schermen hard gewerkt om het grote aantal van 1500/1600, en later 1800 er achter de rug van de burger om doorheen te drukken.

In een brief van 4 september 2015 wordt aangegeven dat het COA van het circusterrein aan de Diependaalselaan gebruik wil maken, het COA stelt in deze brief een spoedprocedure voor om alles rond te krijgen. We hebben de tekeningen van het COA voor dit terrein in ons bezit. Het gaat hier om een AZC dat zich midden in een woonwijk bevindt, waar minimaal 600 bewoners in containers geplaatst zouden gaan worden. Mensen met een oorlogstrauma die een flinke cultuurschok te verwerken hebben in containers tussen een woonwijk plaatsen.... Dit is in onze optiek geen realistisch en haalbaar plan. Het originele plan van de Provincie en het COA was om een grootschalige opvanglocatie op Crailo te plaatsen, met meerdere kleinere satellieten in onze regio. Om dit voor te bereiden is vanaf 28 september het P-ROT (preparatief regionaal operationeel team) in werking gesteld.

Een van de middelen die de lokale bestuurders voorhanden hebben voor Crisisbesluitvorming is de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP). Op 7 oktober 2015 is door de Hilversumse politiek besloten op te schalen naar Grip 3. Dhr. P. J. Broertjes, burgemeester van Hilversum, heeft kort daarna in de bestuursvergadering van 19 oktober besloten tot opschaling naar GRIP 4 . Voor de tweede keer, en tegen eerder negatief advies van de operationeel leider. Nooit eerder is in een vergelijkbare situatie gekozen voor dit zware middel. De geschiedenis leert dat GRIP 4 slechts in crisissituaties zoals grootschalige stroomuitval, dijkdoorbraken of een grote brand van kracht was. Volgens de officiële omschrijving is GRIP 4 geoorloofd als er behoefte is aan multidisciplinaire en bestuurlijke coördinatie en leiding bij een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis. De beslissingsbevoegdheid over de betreffende regio wordt weggenomen bij de lokale verantwoordelijke burgemeesters, en komt terecht bij de voorzitter van de veiligheidsraad. Hiermee hebben de lokale burgemeesters de beslissingsbevoegdheid verloren. Op het moment van het opschalen naar GRIP 4 was de voorzitter dezelfde heer P. J. Broertjes, die hiermee het gezag over de regio naar zich toe getrokken heeft, en de overige burgemeesters van de betrokken gemeenten buitenspel heeft gezet. De overige burgemeesters in de regio en de raadsleden worden pas achteraf over de genomen beslissingen op de hoogte gebracht door de Griffie.

Met het onnodig buitenspel zetten van de raad en de overige burgemeesters, wordt indirect ook de kiezer buitenspel gezet, en dus de democratie. In het advies van 5 november van het hoofd veiligheidsbureau komt naar voren dat het veiligheidsbureau tegen de opschaling naar GRIP 4 is.

In zijn advies schrijft hij aan de voorzitter, portefeuillehouder en burgemeester van Hilversum Dhr. Broertjes het volgende:
“Naar mijn oordeel vraagt de huidige situatie niet om wettelijke doorzettingsmacht van de voorzitter, ten koste van de overige burgemeesters.
Integendeel, het is juist goed dat de burgemeesters een collectieve verantwoordelijkheid en gezamenlijke aanpak uitstralen. Het is dan niet onlogisch dat de burgemeester van Hilversum een coördinerende rol vervult, maar niet het gezag van de andere burgemeesters overneemt. Ik adviseer dan ook om de opschaling in GRIP 4 niet te handhaven en af te schalen naar GRIP 0. Het P-ROT kan vooralsnog in stand worden gehouden.”

Dhr. Onno Aerden, Gemeentewoordvoerder, heeft op 27 januari in de Gooi en Eemlander gezegd dat de GRIP 4 opschaling op 1 januari pas is afgeschaald. Dit betekent dat er in de regio gedurende minstens twee en een halve maand sprake was van een (dreigende) crisis situatie. De regio Gooi en Vechtstreek heeft na de tik op de vingers bij de voorzitter en burgemeester van Hilversum, hierna nog 8 weken moeten wachten tot de democratie hersteld werd..

Bij de Commissievergadering half februari, waar wij als actiegroep spreektijd kregen, bleek dat de Gemeenten van de regio nog steeds niet schriftelijk op de hoogte waren gesteld. Op de vraag van een lid van een van de aanwezige politieke partijen wanneer Dhr. Broertjes van plan was om dat te doen, antwoordde hij dat hij dat niet nodig vond. Pas na aandringen van dezelfde partij beloofde hij schoorvoetend dat hij wel een brief zou sturen. Het is nota bene wettelijk bepaald dat de voorzitter zowel bij opschaling als bij afschaling alle partijen schriftelijk op de hoogte te stellen.

De opschaling naar GRIP 4 op 19 oktober, een unieke crisissituatie, is in een van de vijf bijlagen van een email gemeld aan de betrokken partijen. Hier werd kort vermeld dat de opschaling had plaatsgevonden. Dit is opmerkelijk omdat het van groot belang is dat men hiervan op de hoogte gebracht wordt. Deze korte opmerking is door de meeste ontvangers van de email over het hoofd gezien, terwijl een GRIP 4 situatie door de raad bekrachtigd hoort te worden. De afschaling is pas half februari, na aandringen van verscheidene betrokkenen, bekend gemaakt. Wij zijn als actiegroep van mening dat Dhr. Broertjes misbruik heeft gemaakt van zijn macht, dat zijn handelen omtrent de GRIP 4 situatie te veel te wensen overliet. In een democratisch politiek landschap dienen dergelijke middelen uiterst zorgvuldig, spaarzaam en slechts in het geval van pure noodzaak toegepast te worden.

Wij maken ons al geruime tijd zorgen, en proberen regelmatig de dialoog aan te gaan met de lokale politiek. In een gesprek op 8 oktober met Pieter Broertjes, Onno Aerden en Koen Kokkler is ons toegezegd dat statushouders en inwoners van onze gemeente gelijke kansen krijgen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Helaas blijkt dit inmiddels onwaar te zijn. Vrijwel iedere vrijkomende woning gaat sindsdien naar statushouders. Helaas is er geen zicht op een oplossing voor de toenemende vraag naar sociale huurwoningen. Het is goed mogelijk dat vrijkomende huurwoningen in de regio de komende jaren slechts voor statushouders beschikbaar zijn.

Als actiegroep ontvangen wij veel berichten van bezorgde mensen in Hilversum, zo ook dit schrijnende geval uit Hilversum. Een gescheiden vrouw met 2 kinderen kon haar huur van €950,00 niet meer betalen en moest haar woning noodgedwongen verlaten. Zij woont nu op een kamer in haar eentje. Haar kinderen zijn inmiddels bij hun vader ingetrokken. De woning waarin de vrouw woonde is vervolgens toegewezen aan een statushouder, die voor deze woning rond de € 600,00 huur per maand betaalt. De originele bewoner had met deze huurprijs in haar woning kunnen blijven wonen.

Wij hebben een actieve Facebook pagina met inmiddels 6700 leden, hierin delen wij regelmatig informatie. Wij nodigen u uit om lid te worden als u op de hoogte wil blijven van onze bezigheden. De informatie in dit krantenbericht komt mede uit een WOB verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) dat wij ingediend hebben aan de hand van de GRIP 4 situatie. Normaliter is dit kosteloos en wordt dit digitaal aangeleverd door de overheid. Helaas vond de gemeente het nodig ons hiervoor € 2060,00 in rekening te brengen. Ook dit krantenartikel wordt mogelijk gemaakt door financiële steun van onze leden.

Wij zijn voor de opvang van de echte vluchtelingen, eerlijk verdeeld over de hele Provincie. Wij zijn tegen racisme op welke manier dan ook. We zijn bezorgd over de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen, en we hebben het gevoel dat wij niet gehoord worden door de bestuurlijke macht.

Als u zich kunt vinden in onze standpunten en onze bezorgdheid deelt, sluit u dan aan op vrijdagavond 4 maart om 19.30 bij onze stille tocht. Wij gaan symbolisch de democratie begraven en duidelijk maken dat we op een democratische manier bestuurd willen worden.

We zullen starten op de Kerkbrink, en vanuit daar een mand met bloemen naar het gemeentehuis brengen. Daar zal gesproken worden en vandaar gaan we met zijn allen weer terug. Wij verwachten dat dit ongeveer drie kwartier zal duren.

Iedereen is welkom, mits men zich weet te gedragen. Er worden geen racistische leuzen of provocerend gedrag in de vorm van rare mutsjes getolereerd. Dit is een vreedzame mars, met respect voor iedereen. We zullen begeleid worden door de Politie en voor elke 50 mensen zal er een beveiliger meelopen.

Wij eisen openheid, eerlijkheid en transparantie van de regionale politiek. Bedankt voor uw aandacht en tijd. Wij hopen dat wij samen een signaal kunnen geven aan de politiek.

Namens de actiegroep “liever iets minder vluchtelingen in Hilversum”

Reacties

Thumb 631274

Gerard reageert

Van deze actiegroep word ik heel erg bedroefd.

Electrobuurt, Hilversum