Buurtlink
Maak een keuze uit wat je wilt toevoegen
Stel buurtgenoten op de hoogte van activiteiten aankondigingen en evenementen
Heb je spullen te koop, gratis op te halen of ben je naar iets op zoek
Deel beelden uit de buurt van je favoriete plekken, monumenten of bezienswaardigheden
Deel verhalen uit de buurt over evenementen, historie of bijzondere bewoners
Roep de buurt op om een mening te geven of een stelling, klacht, opinies of meldingen
Schakel je buurtgenoten in voor hulp bij verloren voorwerpen, huishoudelijke zaken of klusjes
Ga een gesprek aan met je buurtgenoten
1. Plaats jouw kalender in de buurt
2. Waar vindt het plaats?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Plaats jouw vraag of aanbod in de buurt
2. Wat is de locatie?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Deel je foto of video
1. Vertel je verhaal
1. Deel je oproep met de buurt
1. Deel je hulpvraag met de buurt
2. Plaats het in de buurt
1. Stuur een bericht aan je buren
2. Plaats het in de buurt

Algemene voorwaarden

Buurtlink.nl is voor en door buren. We vinden het belangrijk dat het voor alle gebruikers van onze website duidelijk is wat ze van ons kunnen verwachten. Daarom hebben we - naast onze spelregels - een aantal gebruiksvoorwaarden opgesteld. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34187416. 

Definities:

- Buurtlink: de website van de Stichting Buurtlink, te vinden op www.buurtlink.nl. Buurtlink is een platform waarop Gebruikers, wanneer zij hun postcode invullen, informatie over hun buurt kunnen verkrijgen en in contact kunnen komen met buurtgenoten. Het grootste deel van de Content op de website is afkomstig van Gebruikers. Buurtlink heeft een sociaal oogmerk, het is haar bedoeling om mensen bij elkaar te brengen en zodoende de sociale cohesie te bevorderen.

- Buurtmail: Wekelijks door Buurtlink verstuurde e-mail aan de Gebruiker bestaande uit een update van alle recente berichten die in de buurt zijn geplaatst en/ of een nieuwsbrief. 

- Gebruiker: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitvoering van beroep of bedrijf, die zich voor gebruik van Buurtlink op diens website heeft geregistreerd.

- Content: alle op Buurtlink beschikbare informatie. Dit materiaal kan de vorm hebben van onder andere tekst, plaatjes, foto's, audio- en/of videofragmenten.

- Klachtknop: een knop die bij alle Content op Buurtlink geplaatst wordt. Door hierop te drukken meldt de Gebruiker deze specifieke Content direct bij Buurtlink aan als zijnde strijdig met de Gebruiksvoorwaarden of als anderszins onwenselijk.

- Partijen: Gebruiker en Buurtlink.

Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden

1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van alle diensten van Buurtlink.

2. Buurtlink behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen en zal Gebruiker hiervan steeds op de hoogte brengen. Buurtlink zal er alsdan voor zorgen dat de Gebruiker vooraf expliciet instemt met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. 

3. Gebruiker verklaart expliciet dat hij in de gelegenheid is gesteld om voorafgaand aan de registratie bij Buurtlink van deze Gebruiksvoorwaarden kennis te nemen en deze via een hyperlink te downloaden. 

4. De Gebruiker verklaart bovendien expliciet de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden tot zich te hebben genomen en verklaart zich akkoord met al haar voorwaarden en bepalingen.

Artikel 2 Registratie gebruiker

1. Het registreren en gebruik maken van Buurtlink is gratis.

2. Om zich te registreren, dient de Gebruiker zijn of haar e-mailadres in te vullen en een zelfgekozen wachtwoord. Vervolgens wordt ter validatie een e-mail gestuurd naar het e-mailadres van Gebruiker. Door op de link te klikken in deze e-mail wordt de registratie bevestigd. 

3. Na registratie dient de Gebruiker een profiel aan te maken. Hierop dient de Gebruiker in elk geval zijn of haar naam en postcode in te vullen. Artikel 3 van deze Gebruikersvoorwaarden is nadrukkelijk van toepassing.

4. Door de registratie verstrekt Gebruiker aan Buurtlink zijn of haar ondubbelzinnige instemming voor het gebruik van zijn of haar e-mail voor de verzending van de Buurtmail. Gebruiker kan zich voor de ontvangst van de Buurtmail op wijze zoals aangegeven op de website van Buurtlink uitschrijven. 

5. Minderjarige Gebruikers mogen zich alleen registreren indien zij hiervoor toestemming hebben van hun ouder(s), voogd, of anderszins wettelijk vertegenwoordiger.

Artikel 3 Persoonsgegevens 

1. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de (persoons)gegevens die hij of zij verstrekt ten behoeve van het gebruik van Buurtlink.

2. De Privacyverklaring van Buurtlink is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Verplichtingen Gebruikers

1. De Gebruiker is gehouden om op correcte en beleefde wijze met andere Gebruikers te corresponderen. Iedere uiting in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden is verboden. Gebruikers zullen derhalve in elk geval de volgende handelingen nalaten:

- Het plaatsen van uitingen met een racistisch, discriminatoir, erotisch, of beledigend karakter;
- Het lastig vallen of beledigen van andere Gebruikers, het verspreiden van leugens, het misbruik maken van andermans gegevens en het inbreuk maken op andermans privacy;
- Spamming en het al dan niet bewust verspreiden van virussen;
- Het plaatsen van berichten die niet buurtgerelateerd zijn (bijvoorbeeld politiek getinte berichten);
- Het inbreuk maken op auteursrechten en/of andere (intellectuele) eigendomsrechten van derden. 

2. Gebruikers van Buurtlink dienen geen commerciële uitingen te plaatsen. Voor deze uitingen of het plaatsen van advertenties of reclame kan de Gebruiker zich als organisatie registeren. 

3. Een Gebruiker is altijd gerechtigd om na te gaan of een andere Gebruiker aan de het in dit artikel bepaalde voldoet. Indien deze andere Gebruiker niet aan de gestelde verplichtingen blijkt te voldoen, kan de Gebruiker dit melden bij Buurtlink middels gebruik van de Klachtknop of door een e-mail te sturen aan info@buurtlink.nl.

4. Indien een Gebruiker de Gebruiksvoorwaarden overtreedt, kan Buurtlink ertoe overgaan het account van de Gebruiker te blokkeren en de Gebruiker derhalve uit te sluiten van gebruik van Buurtlink. Het is de discretionaire bevoegdheid van Buurtlink om te bepalen of de gedragingen van de betreffende Gebruiker als inbreuk op de Gebruiksvoorwaarden gekwalificeerd kunnen worden, hetgeen in elk geval wordt aangenomen indien de Gebruiker niet voldoet aan het in dit artikel bepaalde.

5. Buurtlink kan een Gebruiker het gebruik van Buurtlink verbieden en de registratie beëindigen naar aanleiding van klachten die zijn ingediend jegens deze Gebruiker. Indien deze klachten van zeer ernstige aard zijn, of in elk geval als deze klachten verband houden met strafbare gedragingen, behoudt Buurtlink zich het recht voor de inhoud van deze klachten alsook de opgegeven persoonsgegevens van de Gebruiker waarover is geklaagd te overleggen aan de bevoegde autoriteiten.

6. De Gebruiker kan op elk moment de registratie van de website beëindigen. 

Artikel 5 Aansprakelijkheid Buurtlink

1. Buurtlink is een platform en heeft dientengevolge slechts een faciliterende en bemiddelende functie. De redactie van Buurtlink.nl doet haar best de Content te monitoren en bewaken en zij betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid met betrekking tot de samenstelling van de inhoud van haar website. Gebruikers zijn echter zelf verantwoordelijk en volledig aansprakelijk voor het plaatsen en gebruiken van de Content op Buurtlink, alsmede voor al hetgeen met het gebruik van Buurtlink verband houdt. Buurtlink geeft geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid en/of volledigheid van de door Gebruikers geplaatste Content. Buurtlink is derhalve nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van gebruikmaking van de inhoud van haar website door Gebruikers of door derden, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Buurtlink.

2. Buurtlink aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade in verband met een (tijdelijke) onmogelijkheid toegang te krijgen tot, of gebruik te maken van haar website, alsmede voor enige vertraging of fouten in het verzenden of ontvangen van berichten, waaronder mededelingen en instructies, door middel van de website. 

3. Buurtlink is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze website voorkomende gegevens, informatie, software, werkwijzen en overige hulpmiddelen. 

4. Buurtlink is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door Gebruikers geplaatste links of RSS-feeds. 

5. Alle tussen Gebruikers gemaakte afspraken zijn tot stand gekomen tussen Gebruikers zelf, zonder tussenkomst van Buurtlink. Gebruikers zijn dan ook zelf verantwoordelijk voor de inhoud en het slagen van deze afspraken met andere Gebruikers. Buurtlink kan nimmer aangesproken worden op mislukte afspraken.

6. De aansprakelijkheid van Buurtlink ten opzichte van Gebruikers is beperkt tot schade waarvoor en voor zover Buurtlink overeenkomstig dwingendrechtelijke bepalingen aansprakelijk gesteld kan worden. Indirecte schade (waaronder gevolgschade) en/of immateriële schade is/zijn te allen tijde uitgesloten. 

Artikel 6 Overmacht

1. In geval van overmacht van Buurtlink heeft Gebruiker geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Buurtlink als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Buurtlink onafhankelijke omstandigheid, waardoor Buurtlink niet bereikbaar is, geheel of gedeeltelijk niet functioneert en/of bijgehouden wordt. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: maatregelen van enige overheidsinstantie, onvoldoende personele bezetting wegens ziekte, overmacht bij een ingeschakelde derde en technische storingen.

Artikel 7 Klachten

1. Klachten over andere Gebruikers, op Buurtlink aanwezige Content, of het functioneren van Buurtlink moeten binnen bekwame tijd, maar in elk geval binnen veertien dagen na het ontstaan van de klacht, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Buurtlink via het e-mailadres info@buurtlink.nl.

2. Buurtlink beantwoordt de binnengekomen klacht binnen een termijn van veertien dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht.

Artikel 8 Intellectuele Eigendomsrechten

1. Het auteursrecht op door Gebruiker geplaatste berichten, reacties of andere vorm van inhoud berust in beginsel bij hem/haar, tenzij het auteursrecht op het materiaal bij een derde berust. 

2. Het is Gebruiker niet toegestaan Content op Buurtlink te plaatsen waarvan de auteursrechten bij een derde berusten, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende. Met het plaatsen van foto's, video's, teksten, software, tekeningen, muziekstukken, ontwerpen of andere Content verklaart Gebruiker de auteursrechthebbende te zijn dan wel de expliciete toestemming te hebben verkregen van de auteursrechthebbende tot het gebruik van het geplaatste materiaal. 

3. Als Gebruiker inbreuk maakt op rechten van derden, en dan in het bijzonder intellectuele eigendomsrechten, hebben deze derden het recht om Buurtlink te verzoeken het inbreukmakende materiaal of inbreukmakende links te verwijderen of aan te passen. Zonder toestemming van Gebruiker kan Buurtlink hier gevolg aan geven, en het inbreukmakende materiaal of de inbreukmakende links verwijderen of aanpassen. Dit alles zonder dat Buurtlink aan Gebruiker een schadevergoeding verschuldigd is, zelfs als achteraf blijkt dat het materiaal of de links geen inbreuk maakten op de rechten van derden. 

4. Behoudens het downloaden en printen van Content voor persoonlijk gebruik, of anders voor zover dit expliciet door Buurtlink wordt aangegeven dan wel hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor wordt verleend, is het niet toegestaan de Content van Buurtlink en haar onderdelen geheel of gedeeltelijk over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Het overnemen van geplaatste berichten, reacties of enige andere vorm van inhoud van Buurtlink zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming is uitdrukkelijk verboden.

5. Het auteursrecht van de reacties berust bij de individuele auteurs. 

6. Buurtlink behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor vormgeving en/of inhoud van berichten, reacties of iedere andere vorm van inhoud te wijzigen of te verwijderen, indien naar haar mening berichten, reacties of overige Content niet acceptabel zijn zoals in het geval van het gebruik van bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt, scheldwoorden, vloeken, discriminatie en belediging. 

7. Gebruiker verleent met plaatsing of op enigerlei wijze beschikbaar maken van Content aan Buurtlink een onbeperkt, onbegrensd en onvoorwaardelijk, niet-exclusief gebruiksrecht voor commerciële en niet-commerciële doeleinden voor gebruik van deze Content.

Artikel 9 Geschillen

1. Elk geschil dat zich tussen Partijen mocht voordoen wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Buurtlink.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Buurtlink bemiddelt niet in geschillen tussen Gebruikers.

Artikel 10 Toepasselijk Recht

Op elke opdracht tussen Buurtlink en Gebruiker is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 Slotbepalingen

1. Indien door rechterlijke tussenkomst één of meer bepalingen in deze Gebruikersvoorwaarden buiten toepassing worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverkort hun rechtskracht behouden.

2. Deze Gebruikersvoorwaarden blijven van kracht indien Buurtlink geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.